În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 20 ianuarie 2020, ora 13.00, se va supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Cristina-Mara Togănel. Demisia survine în urma deciziei de numire în funcția de prefect al județului Mureș, funcție incompatibilă cu cea de consilier județean.

Prin adresa înregistrată la autoritatea publică județeană cu nr.34.776 din 30 decembrie 2019, doamna Cristina-Mara Togănel și-a prezentat demisia din calitatea de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș.

Cazurile de încetare a mandatului de consilier județean înainte de termen sunt reglementate de art.204 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Astfel, la alin.(2) lit.”a” din textul mai sus menționat se prevede că mandatul încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie. Având în vedere cele expuse și ținând seama de prevederile art.204 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean se realizează printr-o hotărâre a autorității deliberative la propunerea președintelui consiliului județean sau a oricărui alt ales local, am inițiat proiectul de hotărâre anexat.

MS / Foto: Mara Toganel fb