MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ, în temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual  temporar vacant din Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târgu Mureș precum și din Serviciile publice din subordine

– 1 post de inspector de specialitate la Grupa intervenții tehnico – administrative din cadrul Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice

Condiții specifice:

– Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor biologice și biomedicale, specializarea biologie – vechime în specialitatea studiilor – 5 ani/ sau

– Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor inginerești, specializarea zootehnie, vechime în specialitatea studiilor – 5 ani

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul  se va organiza la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3 și va consta din:

Proba – scrisă

– interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

– 27 aprilie 2021 – ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor
– 28 aprilie 2021 – ora  12.00 – selecția dosarelor
– 29 aprilie 2021 – ora  12.00 – contestații privind selecția dosarelor
– 04 mai 2021 – ora  12.00 – soluționarea contestațiilor
– 04 mai 2021 – ora  12.00 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 06 mai 2021 – ora 10.00 – proba scrisă
– 07 mai 2021 – ora 10.00 – rezultatul probei practice
– 10 mai 2021 – ora 10.00 – contestații privind proba scrisă
– 11 mai 2021 – ora 10.00 – soluționarea contestațiilor
– 11 mai 2021 – ora 10.00 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 12 mai 2021 – ora 10.00 – interviu
– 13 mai 2021 – ora 10.00 – rezultatul interviului
– 14 mai 2021 – ora 10.00 – contestații privind interviul
– 17 mai 2021 – ora 10.00 – soluționarea contestațiilor
– 17 mai 2021 – ora 10.00 – comunicarea rezultatelor la contestații
– 17 mai 2021 – ora 10.00 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.165.

Sursa> tirgumures.ro / Foto>caracter info