Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă în cazul unei persoane cu funcție de conducere din sistemul medical, anume BĂȚAGA TIBERIU, Șef al Secției Clinice Ortopedie și Traumatologie în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Acesta ocupă și funcția de consilier ales din partea PSD Mureș în CJ Mureș.

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În perioada 22 noiembrie 2016 — 21 iulie 2020, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde persoana evaluată exercită funcția de șef secție al Secției Clinice Ortopedie și Traumatologie, soția acestuia deține funcția de șef secție al Secției Clinice Gastroenterologice.

Persoana evaluată a încălcat dispozițiile dispozițiile, art. 178, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006, coroborat cu art. 185, alin. (15) din același act normativ.

Persoana a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

BĂȚAGA TIBERIU a încălcat următoarele prevederi legale:

— art. 178, alin. (1), lit. d) și alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia ‘(1) Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: () d) exercitarea unei activități sau a unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești (…) (2) Constituie conflict de interese: (…) b) deținerea de către soțul/soția, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager (…)”;

— art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia ‘Dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. c), d), e) și g) referitoare la incompatibilități () sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare și a plății de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condițiile legii, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice”.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat () încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective ()’.

‘Persoana () față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică () pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE / Foto> colaj