Spitalul Municipal „Dr. Gh. Marinescu“, cu sediul în Târnăveni, str. Dr. Victor Babeș nr, 2, județul Mureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

 • 2 posturi de asistenți medicali generaliști la Secția Psihiatric IV cronici permanenți de lungă durată (femei):
 • 2 posturi de asistenți medicali generaliști la Secția Psihiatrie III cronici permanenți de lungă durată (bărbați);
 • 2 posturi de asistenți medicali generaliști la Compartimentul ATI;
 • 1 post de asistent medical generalist la Compartiment Urologie;
 • 1 post de asistent medical generalist la Compartimentul Ortopedie și Traumatologie;
 • 1 post de asistent medical generalist la Secția Medicină Internă Cronici:
 • 1 post de asistent medical generalist la Secția Pediatric;
 • 1 post de asistent medical generalist la Compartimentul Primiri Urgențe:
 • 3 posturi de infirmieri la Secția Psihiatrie IV cronici permanenți de lungă durată (femei);
 • 3 posturi de infirmieri la Secția Psihiatrie m cronici permanenți de lungă durată (bărbați);
 • 1 post de îngrijitoare de curățenie la Secția Psihiatrie IV cronici permanenți de lungă durată (femei);
 • 1 post de îngrijitoare de curățenie la Compartimentul Boli Infecțioase;
 • 1 post de îngrijitoare de curățenie la Secția Medicină Internă Acuți.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist:
  • studii: diplomă de bacalaureat + studii postliceale de asistent medical generalist/studii superioare de scurtă durată/superioare de asistent medical generalist;
  • vechime în funcția de asistent medical generalist de minimum 6 luni. Se acceptă voluntariat.
 • infirmieri:
  • nivelul studiilor – absolvire a 10 clase și cursul de infirmieri;
  • nu este necesară vechime.
 • îngrijitoare de curățenie:
  • nivelul studiilor – școală generală;
  • nu este necesară vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 februarie 2020, ora 15:00: data limită de depunere a dosarelor;
 • 25 februarie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 02 martie 2020 2020, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Municipal „Dr. Gh. Marinescu“, cu sediul în Tâmăveni, str. Dr. Victor Babeș nr, 2, județul Mureș, telefon 0265.446.161, interior 150.

MS / Foto: colaj arhiva