Astăzi, joi, 30 ianuarie 2020, ora 14ºº, are loc ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Târgu Mureș, la sediul Municipiului Târgu Mureș din Piața Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul,

PROIECT DE ORDINE DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019, conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019, prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuințe colective P+E+M”, Strada Eden fnr. Beneficiar- Proprietar: SC „Serafo Construct” SRL.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2020.
 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureş, pentru anul şcolar 2020-2021.
 6. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş”.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 320 din data de 28.11.2019 cu privire la atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului având suprafaţa 1641 mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264.
 8. Proiect de hotărâre privind radierea din cartea funciară nr. 135902 a cotei de teren de 200 mp din suprafaţa totală de 399 mp, din terenul situat în Târgu Mureş, str. Splaiul Izlazului, nr. 4.
 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea suprafeţei de 700 mp din suprafaţa totală de 9327 mp a imobilului situat în Municipiul Târgu Mureş, str. Plopilor.
 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 63 mp din Târgu Mureş, str. Între Movile nr.1 în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC Dolemn Trade SRL.
 11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 1666 mp din Târgu Mureş str. Voinicenilor nr. 196, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Brandiburu Maria, Vale Elisabeta, Vasilescu Veronica, Sobieschi Emilia.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza S.F. cu elemente de D.A.L.I. conf. H.G. 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Realizarea de pistă de biciclete în lungul canalului Poclos”, propos a se finanţa prin bugetul local, în ordinea priorităţilor.
 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea către Abram Zoltan Samoil a terenului în suprafață de 26 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș.
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2020, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu Mureș.
 15. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii serviciului social „Centrul Social-Adăpost de Noapte” în „Adăpost de Noapte”.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social din Municipiul Târgu Mureș și planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru anul 2020.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive.
 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare str. Dezrobirii”.
 19. Proiect de hotărâre privind constituirea unor drepturi de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Qualiplant S.R.L. și Marian Liliana – Felicia asupra unor terenuri situate în Municipiul Târgu Mureș, str. Albinei, în suprafață de 6828 mp, respectiv 458 mp. – RETRAS
 20. Proiect de hotărâre privind elaborarea și comunicarea ghidului informativ „Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale Municipiului Târgu Mureș”.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea suprailuminării a 30 de treceri de pietoni cu sisteme de iluminat inteligente, echipate cu surse LED și controlabile de la distanță, pentru creşterea gradului de siguranţă a tuturor participanților la trafic, în special a pietonilor.
 22. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada februarie 2020 – aprilie 2020.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș, în format fizic și electronic.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș

Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința Ordinară – Consiliul Local Targu Mures – 30 ianuarie 2020 – ora 14

Ședința Ordinară – Consiliul Local Targu Mures – 30 ianuarie 2020 – ora 14

Publicată de Municipiul Târgu Mureș pe Joi, 30 ianuarie 2020

Sursa: tirgumures.ro