Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• 7 posturi asistent medical generalist – Secția Clinică Cardiologie;
• 4 posturi infirmier – Secția Clinică Cardiologie;
• 3 posturi îngrijitoare – Secția Clinică Cardiologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical generalist: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de scurtă, durată, postliceale de specialitate, certificat de membru și adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, Asistenților Medicali din România;
• infirmier; absolvent liceu (12 clase) cu sau fără diplomă de bacalaureat, curs de infirmier sau dovada înscrierii la curs de infirmier;
• îngrijitoare: absolvent studii generale (8 clase), fără condiții de vechime.

În urma noilor precizări făcute de SCJU Tîrgu Mureș, concursul se va organiza conform calendarului următor:

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, etaj 1, cam. 4107 (Biroul Organizare), telefon 0265/212.111, interior 462.