În urma confirmării unui nou caz de pestă porcină africană la mistreţi în zona localităţii Archita, prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, a convocat pentru această dimineaţă şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Local de Combatere a Bolilor Mureş.

Zona infectată: localităţile: Archita, Mureni, Feleag, Saschiz, Mihai Viteazu, Cloasterf, Vânători

Zona tampon: localităţile: Soard, Topa, Albeşti, Boiu, Valea Daii, Daia.

1. Măsuri în zona/zonele în care au fost confirmate cazuri de PPA la mistreţi

A. Măsuri în zona afectată

În zona definită ca afectată se întreprind, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, următoarele:

a. În termen de 60 de zile de la confirmarea virusului, se vânează integral mistreţii prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă şi dibuire. Vânătoarea se realizează cu vânători autorizaţi, personal silvic, personal de vânătoare angajat şi cu alte categorii de personal instruit în acest sens de personalul abilitat.

Pentru a reduce riscul de difuzare a bolii, respectarea cerinţei de a vâna prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă şi dibuire, este obligatorie pe întreg fondul de vânătoare, nu doar în zona definită ca afectată.

b. Organizarea oricărei partide de vânătoare se notifică la DSVSA Mures cu cel puţin 24 ore înainte, la adresa de e-mail office-mures@ansvsa.ro;

c. Se respectă în mod obligatoriu cerinţele minime de biosecuritate prevăzute de documentul SANTE/7113/2015, revizia 10, Ghidul de bune practici privind biosecuritatea in timpul vanatorii in contextul evolutiei pestei porcine africane, respectiv:

– Fiecare fond de vânătoare să aibă prevăzut un loc special amenajat pentru manipularea vânatului. Acest spaţiu trebuie protejat împotriva accesului neautorizat al oamenilor sau al animalelor, trebuie să aiba acces la o sursă de apă, să dispună de cantităţi suficiente de dezinfectante eficiente, facilităţi de colectare a deşeurilor. În cazul în care fondul de vânătoare nu dispune de un asemenea spaţiu, va fi folosit locul de manipulare a vânatului din cel mai apropiat fond de vânătoare.

– Fiecare fond cinegetic trebuie să fie echipat cu facilităţi de refrigerare sau o altă soluţie de păstrare a carcaselor, în condiţii igienice, până la obţinerea rezultatelor de laborator.

– Mistreţii vânaţi sunt transportaţi în condiţii de biosecuritate la locul special amenajat pentru manipularea vânatului, în aceste spaţii vor fi păstrate numai carcasele de la mistreţii vânaţi în zona afectată. Fiecărui mistreţ împuşcat i se aplică un număr de identificare (crotalie, sigiliu) de către gestionarul fondului de vânătoare. Se înregistrează coordonatele geografice unde s-a împuşcat mistreţul. Se va completa formularul Chestionar mistreţ. Carcasele mistreţilor împuşcaţi sunt ambalate în 2 saci de plastic închişi cât mai ermetic astfel încât să prevină scurgerea de lichide şi sunt transportate la locul special amenajat pentru manipularea vânatului. Identificarea carcaselor este obligatorie pentru a asigura trasabilitatea.

– Mistreţii vânaţi nu trebuie să părăsească fondul de vânătoare până la aflarea rezultatelor testelor de laborator; doar carcasele cu rezultat negativ pot fi eliberate;

– Este interzisă abandonarea în pădure a organelor şi părţilor nedestinate consumului uman.

– După manipularea vânatului, locul şi instrumentele utilizate în acest proces (inclusiv mijloacele de transport) vor fi spălate şi dezinfectate cu dezinfectanţi autorizaţi. La sfârşitul acestor operaţiuni vânătorii îşi vor dezinfecta/schimba hainele şi încălţămintea, vor efectua igiena personală.

d. Mistreţii vânaţi se testează atât virusologic, cât şi serologic, în proporţie de 100%. Probele constând din setul complet de organe recoltate integral (amigdale, ganglioni limfatici, splină, rinichi, pulmon) şi lichid toraco-abdominal/ser vor fi prelevate, ambalate, transportate cu respectarea cerinţelor privind biosecuritatea de către vânători, gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiţi sau, după caz, de medici veterinari.

e. Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinaţia carcaselor:

– în cazul în care acest examen se dovedeşte a fi negativ, carcasa poate fi valorificată pentru consumul propriu al vânătorului. Părţile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial;

– în cazul unei carcase pozitive, acea carcasă împreună cu toate carcasele contaminate, aflate în momentul respectiv în acelaşi spaţiu de păstrare, se confiscă şi se neutralizează prin îngropare sau prin ardere in – situ, sub supraveghere oficială sanitară veterinară în groapa/gropile de incinerare executate de către gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.

f. Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreţilor doar pentru momire în vederea împuşcării;

g. Se vor efectua inspecţii/patrulări zilnice de catre gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreţi morţi/bolnavi. Se impune respectarea măsurilor de biosecuritate ca cerinţe obligatorii pentru căutarea cadavrelor şi prelevarea de probe. Se vor intocmi zilnic Rapoarte de inspectie al fondului de vanatoare de catre gestionari.

h. Se vor preleva probe de la toţi mistreţii găsiţi morţi sau bolnavi şi vor fi testaţi pentru PPA, inclusiv cei ucişi în accidente rutiere. Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic şi serologic. Probele care trebuie recoltate constă în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung – pentru testare se foloseşte măduva osoasă) şi ser.

i. Recoltarea probelor de la mistreţii găsiţi morţi, ambalarea şi individualizarea probelor şi transportul lor spre DSVSA judeţeană se va face, în condiţii de biosecuritate, de către vânători, de gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiţi sau, după caz, de medici veterinari;

j. Mijloacele de transport pentru mistreţii morţi şi cei cu rezultat de laborator PPA pozitiv vor fi puse la dispoziţie de gestionarii fondurilor de vânătoare, cadavrele/carcasele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incineraţi/îngropaţi odată cu cadavrele/carcasele, transportul către groapa/gropile de incinerare asigurându-se cu mijloace etanşe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului.

k. Monitorizarea şi controlul modului de implementare a măsurilor de către gestionarii fondurilor de vânătoare.

l. Adoptarea, cu sprijinul DSVSA, unor planuri de acţiune pentru efectuarea unor controale în vederea depistării creşterii ilegale a suinelor la nivelul zonelor cantoanelor şi societăţilor agricole, precum şi pentru identificarea mişcărilor ilegale de carne şi produse alimentare din carne de porc.

m. Organizarea unei cooperări strânse între biologi, vânători, organizaţiile de vânătoare, serviciile de protecţie a faunei sălbatice şi autorităţile veterinare în cadrul GRUPULUI LOCAL DE EXPERŢI ÎN VÂNAT ŞI VÂNĂTOARE (GLE) constituit prin Ordin al Prefectului, şi completarea acestuia, după caz, la propunerea coordonatorului GLE, cu noi membri.

n. Convocarea în regim de urgenţă a GRUPULUI LOCAL DE EXPERŢI ÎN VÂNAT ŞI VÂNĂTOARE (GLE).

1.15. Controlul modului în care sunt respectate prevederile legale privind distrugerea în siguranţă a cadavrelor de mistreţi/carcaselor/părţilor care nu sunt destinate consumului uman, cu rezultat de laborator pozitiv în direcţia PPA.

1.16. Vehiculele utilizate la exploatarea pădurilor, precum şi vehiculele agricole utilizate în zonele afectate vor fi dezinfectate pentru prevenirea virusului de către personal instruit.

1.17. Restrictionarea accesului persoanelor neautorizate pe fondurile forestiere

2. Măsuri aplicate exploataţiilor de porci domestici din zona infectată şi din zona tampon

Exploataţiile de porci domestici din zona infectată sunt puse sub supraveghere oficială şi se aplică măsuri de restricţionare a mişcării animalelor, astfel:

2.1. Toţi porcii din exploataţie să fie ţinuţi în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolaţi de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploataţie;

2.2. Niciun porc să nu intre sau să iasă din exploataţie, cu excepţia autorizării de către autoritatea competentă, ţinând seama de situaţia epidemiologică;

2.3. Se va efectua un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploataţiile, care va fi actualizat în baza informaţiilor comunicate de către proprietar. Dacă se impune ca informaţiile să fie verificate prin inspecţie în exploataţie, aceasta se va face obligatoriu doar de către medicul veterinar, care are obligaţia să respecte măsurile de biosecuritate, astfel încât riscul de răspândire a virusului să fie eliminat până la maximum posibil. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte exploataţiile în aer liber, primul recensământ se poate efectua pe baza unei estimări;

2.4. Pe cât posibil să se utilizeze mijloace corespunzătoare de dezinfecţie la intrările şi ieşirile adăposturilor porcilor, precum şi ale exploataţiei. Dacă este necesar, se realizează dezinsecţia exploataţiei. Achizitionarea substantelor dezinfectante se va realiza de către UAT Vânători, Apold, Albeşti şi Saschiz, punându-se la dispoziţia crescătorilor de suine din exploataţiile nonprofesionale, cu sprijinul medicilor veterinari de libera practica împuterniciţi.

2.5. Măsurile de igienă corespunzătoare (schimbarea hainelor şi a încălţămintei cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare) trebuie să fie aplicate de către toate persoanele care se deplasează în mediul silvatic, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

2.6. Toţi porcii morţi sau bolnavi care prezintă simptome care ar putea fi atribuite pestei porcine africane să fie supuşi testelor de diagnostic;

2.7. Să nu se introducă într-o exploataţie de porcine nicio parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort şi niciun material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane;

2.8. Porcii, produsele rezultate în urma sacrificării, materialul lor seminal, embrionii sau ovulele lor nu părăsesc zona infectată.

2.9. Activarea şi, dacă este cazul, actualizarea Unităţilor Locale de Sprijin.

2.10. Identificarea şi avizarea unor terenuri pentru incinerare/îngropare şi a utilajelor pentru săpare/astupare care sunt necesare în cazul neutralizării alternative.

2.11. Controale în scopul prevenirii şi combaterii activităţilor de comercializare ilegală a animalelor vii şi a produselor de origine animală din zona afectată.

2.12 Autorităţile administraţiei publice locale din zonele cu focare confirmate, cu sprijinul medicului veterinar responsabil teritorial vor institui filtre pentru dezinfecţie prin utilizarea dezinfectoarelor de picior pentru pietoni, iar dezinfecţia mijloacelor de transport se va efectua de către personal instruit, cu mijloace de dezinfecţie portabile, la intrarea şi ieşirea din pieţe, târguri de legume, adunări etc.

Aceste masuri sunt complementare, celor stabilite in DECIZIA nr. 13857/08.11.2019 privind aplicarea Planului de măsuri pentru prevenirea apariţiei PPA la porcii domestice şi de combatere a PPA la mistreţi în judeţul Mureş.

3. Măsuri luate în zonele neafectate de PPA

În zonele neafectate din fondurile de vânătoare din judeţ se întreprind, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, următoarele:

1. Reducerea efectivului de mistreţi, prin vânarea cotei de vânătoare şi, în plus după caz, a unei cote suplimentare de intervenţie, în funcţie de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/kmp.

2. Vânătoarea organizată în afara zonelor afectate se realizează cu vânători autorizaţi, personal silvic, personal de vânătoare angajat şi cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat. Daca se realizeaza vanatoarea la goana, se va realiza dinspre exploatatiile comerciale de suine.

3. Respectarea cerinţelor minime de biosecuritate.

4. De la toţi mistreţii vânaţi se prelevează probe de către vânători, gestionari ai fondurilor de vânătoare special instruiţi sau, după caz, de către medicii veterinari. Probele şi formularul Chestionar mistreţi , Cererea de analiză şi tabelul aferent se vor preda la DSVSA Mureş. Testarea se face virusologic şi serologic, pe aceleaşi probe colectate pentru pesta porcină clasică. Atenţie, este obligatoriu ca probele constând din setul complet de organe recoltate integral (amigdale, ganglioni limfatici, splină, rinichi, pulmon) şi lichid toraco-abdominal/ser să fie prelevate, ambalate, transportate cu respectarea cerinţelor privind biosecuritatea.

5. Să nu se introducă într-o exploataţie de porcine nicio parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, şi nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane;

6. Vânătorii care vor duce acasă carcasele/carnea de la porcii mistreţi au obligaţia să nu administreze în hrana porcilor din gospodărie resturi provenite de la porcii mistreţi;

7. Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreţilor doar pentru momire;

8. Se vor efectua inspecţii/patrulări cel puţin la un interval de trei zile de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreţi morţi/bolnavi;

9. Se vor colecta mistreţii găsiţi morţi la puncte de colectare prestabilite şi se vor anunţa medicii veterinari oficiali;

10. Se vor preleva probe de la toţi mistreţii găsiţi morţi sau bolnavi şi vor fi testaţi pentru PPA, inclusiv cei ucişi în accidente rutiere. Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic şi serologic, pe aceleaşi probe colectate pentru pesta porcină clasică. Probele care trebuie recoltate constau în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung – pentru testare se foloseşte măduva osoasă) şi ser/lichid toraco-abdominal.

11. Recoltarea probelor de la mistreţii găsiţi morţi, ambalarea, individualizarea şi transportul probelor spre DSVSA judeţeană se va face în condiţii de biosecuritate de către vânători, de gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiţi sau, după caz, de medici veterinari;

12. Mijloacele de transport pentru mistreţii morţi vor fi puse la dispoziţie de gestionarii fondurilor de vânătoare, cadavrele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incineraţi odată cu mistreţii, transportul asigurându-se cu mijloace etanşe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului;

13. Amenajarea pe fiecare fond de vânătoare sau la nivelul spaţiilor de păstrare a mistreţilor recoltaţi a unor locuri special echipate cu containere privind colectarea masei gastro-intestinale, în vederea transformării sub control oficial. Costurile activităţii de neutralizare şi colectare a masei gastro-intestinale vor fi suportate de către gestionarii fondurilor de vânătoare.

14. Controlul privind modul în care sunt respectate prevederile legale privind distrugerea în siguranţă a cadavrelor de mistreţi/carcaselor/părţilor care nu sunt destinate consumului uman cu rezultat de laborator pozitiv în direcţia PPA.

4. Acţiuni de informare şi conştientizare a populaţiei privind Pesta Porcină Africană (PPA)

1. Informarea, atenţionarea şi conştientizarea crescătorilor de animale privind măsurile care trebuie aplicate în exploataţiile de porci domestici din zona infectată.

2. Intensificarea instruirilor pentru vânători cu privire la respectarea condiţiilor de biosecuritate în timpul partidelor de vânătoare, prelevarea probelor de la mistreţi în condiţii de biosecuritate şi promovarea importanţei supravegherii pasive în cadrul instruirilor vânătorilor.

3. Campanii de informare a crescătorilor de suine cu privire la cauzele apariţiei şi evoluţia pestei porcine africane, modalitatea de transmitere, simptomatologia, restricţiile impuse, implementarea de norme minime de biosecuritate.

4. Campanie de informare a crescătorilor de suine privind obligativitatea respectării prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine.

Sursa: prefectura Mures /  Foto: colaj arhiva