Dupa ce in urma cu cateva zile s-a decis ANULAREA concursului pentru postul de director la Spilalul Judetean Mures, in urma NEREGULILOR semnalate (detalii, aici), au anuntat reluarea acestuia. Speram sa se inscrie si persoane competente de aceasta data, daca nu au mai incercat vreo smecherie.

În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Clinic Județean Mureș, aprobat prin Dispoziția Consiliului Județean Mureș nr.341/5 iunie 2019,

Organizează concurs pentru ocuparea funcției de Manager-persoană fizică la Spitalul Clinic Județean Mureș.

Concursul  pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică la Spitalul Clinic Județean Mureș va avea loc la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, P-ța.Bernady Gyorgy nr.6 în perioada 12.08.2019 – 30.09.2019, desfășurându-se în  două etape:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs, care va avea loc până la data de  09.2019, ora 13,00 etapă eliminatorie;
 • Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul spitalului pe baza  temelor cadru, în data de 25 septembrie 2019, începând cu ora 10,00.

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs 13.09.2019, ora 13,00
Verificarea dosarelor până la data de 16.09.2019
 Afișarea rezultatului verificării  dosarelor 16.09.2019,  ora 13,00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor până la data de 17.09.2019, ora 13,00
Afișarea rezultatelor contestațiilor privind verificarea dosarelor până la data de 19.09.2019, ora 13,00
Afișarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management depuse de candidații declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere 19.09.2019, ora 14,00 
 Susținerea publică a proiectului de management 25.09.2019, începând cu  ora 10,00
Afișarea rezultatului probei de susținere a proiectului de management 25.09.2019, ora 14,00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei de susținere a  proiectului de management până la data de 26.09.2019, ora 14,00
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor privind proba de susținere a proiectului de management până la data de 28.09.2019, ora 14,00
Afișarea rezultatelor finale ale concursului 30.09.2019

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. Cunosc limba română scris și vorbit;
 2. Sunt absolvenți  ai unei instituții de învățământ superior medical,  economico-financiar sau juridic;
 3. Sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. Au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. Nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. Sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. Nu au îndeplinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș,  P-ța Bernady Gyorgy nr.6, la Serviciul R.U.N.O.S. până la data de 13 septembrie 2019, ora 13,00.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente :

 1. Cererea de înscriere la concurs în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. Copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. Copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. Copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin  ordin al ministrului sănătății, ori a diplomei de  masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. Curriculum vitae;
 6. Adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. Cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. Declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. Copie certificată pentru conformitate a actelor (certificate de căsătorie, etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. Proiectul de management realizat de candidat;
 12. Declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. Declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 26.08.2019, la

ora 10,00 sub îndrumarea directorului medical al Spitalului Clinic Județean Mureș, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului. Cu ocazia vizitei, se va asigura tratamentul egal și nediscriminatoriu al tuturor candidaților.

Mass – media precum și orice persoană interesată poate să își manifeste intenția de a participa

la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management. În acest sens, persoanele interesate și mass – media vor transmite până la data de 23.09.2019, ora 9,00 pe adresa de e-mail: genica.nemes@cjmures.ro sau kadar.katalin@cjmures.ro solicitările de participare,  cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate precum și a mass-mediei se face  după confirmarea intenției

de participare de către comisia de concurs. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din  următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Clinic Județean Mureș:

 1. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. Siguranța și satisfacția pacientului;
 3. Managementul calității serviciilor medicale;
 4. Managementul resurselor umane;
 5. Performanța clinică și financiară a activității spitalului.

Proiectul se realizează individual de către fiecare candidat și se dezvoltă într-un volum de maxim 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caracere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

Structura proiectului de management

 1. Descrierea situației actuale a Spitalului Clinic Județean Mureș
 2. Analiza SWOT a Spitalului Clinic Județean Mureș (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări)
 3. Identificarea problemelor critice
 4. Selecționarea unei probleme/unor probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate, astfel:
 6. Scop
 7. Obiective
 8. Activități
 • Definire
 • Încadrare în timp – grafic Gantt
 • Resurse necesare –umane, material, financiare
 • Responsabilități
 1. Rezultate așteptate
 2. Indicatori – evaluare, monitorizare
 3. Cunoașterea legislației relevante

Bibliografia împreună cu anunțul de concurs  și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului se publică pe site-ul Spitalului Clinic Județean Mureș: www.spitaljudeteanmures.ro;

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș  – Serviciul R.U.N.O.S,  telefon 0771-786265.