Unitatea Militară 01752 Sighișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de personal civil contractual de execuție pe perioadă nedeterminată astfel:

• Contabil debutant in Compartimentul salarizare și decontări la contabil șef.
• Muncitor calificat IV (fochist) în microstructura muncitori formațiune de cazarmare.
• Muncitor calificat IV (zugrav) în microstructura muncitori/ formațiune de cazarmare.
• Muncitor calificat IV (spălător) în microstructura spălătorie mecanică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Pentru postul de Contabil debutant:
studii: medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) în domeniul contabil sau medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) cu absolvirea unui curs care să ateste calificarea de contabil;
nivelul de acces la informaţii clasificate, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office Word, Excel, Power Point – nivel foarte bun;
spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

2. Pentru posturile de muncitor calificat IV (fochist):
studii: studii medii/generale şi absolvirea unui curs care să ateste calificarea de fochist; autorizaţie de fochist I.S.C.R. (cazane apă caldă, cazane abur de joasă presiune, clasa C);
nivelul de acces la informaţii clasificate, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
nu necesită vechime în muncă pentru ocuparea postului;
abilităţi practice privind deservirea centralelor termice şi executarea lucrărilor specifice de întreţinere a instalaţiilor acestora;
spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres şi efort prelungit.

3. Pentru postul de muncitor calificat IV (zugrav):
studii: studii medii/generale şi absolvirea unui curs care să ateste calificarea de zugrav;
nivelul de acces la informaţii clasificate, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
nu necesită vechime în muncă pentru ocuparea postului;
abilităţi practice privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente constând în zugrăveli, vopsitorii, tencuieli, preparări şi turnări betoane precum şi reparaţii la pereţi şi tavane;
spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres şi efort prelungit.

4. Pentru postul de muncitor calificat IV (spălător):
studii: studii medii/generale şi absolvirea unui curs care să ateste calificarea de spălător;
nivelul de acces la informaţii clasificate, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
nu necesită vechime în muncă pentru ocuparea postului;
abilităţi practice privind executarea lucrărilor de spălare şi de executare a reparaţilor curente la lenjeria deteriorată;
spirit de iniţiativă, comunicare, rezistenţă la stres şi efort prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 august 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 septembrie 2019, ora 10:00, proba scriu;
 • 24 septembrie 2019, ora 10:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii Militare 01752 Sighişoara, strada Nicolae Filipescu, nr. 3A, localitatea Sighişoara, judeţul Mureş şi pe pagina de internet www.clujarm.ro.