În sfârșit s-a scos postul la concurs. Bolnavii spera intr-o minune…

Va reamintim ca in mandatul actualului manager interimar, Girbovan Ovidiu, situatia spitalului a fost una dezastruoasa. Chiar in aceste momente cel mai important aparat pentru  bolnavii de cancer este stricat de zile bune. Detalii, aici.

Speram sa se inscrie la concurs cât mai multe persoane care au competenta de manager, nu de medic ginecolog ca in cazul actualului.


Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean Mureș organizează concurs pentru ocuparea funcției de Manager-persoană fizică la Spitalul Clinic Județean Mureș.

Concursul  pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică la Spitalul Clinic Județean Mureș va avea loc la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, P-ța.Bernady Gyorgy nr.6 în perioada 01.08.2019 – 16.08.2019, desfășurându-se în  două etape:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs, care va avea loc în data de 1 august 2019etapă eliminatorie;
 • Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul spitalului pe baza  temelor cadru, în data de 12 august 2019, ora 1000.

 

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs 31.07.2019, ora 14,00
Verificarea dosarelor 01.08.2019
 Afișarea rezultatului verificării  dosarelor 01.08.2019, cel târziu până la ora 14,00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor până la data de 02.08.2019, ora 14,00
Afișarea rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor până la data de 05.08.2019, ora 14,00
Afișarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management depuse de candidații declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere până la data de 06.08.2019, ora 14,00 
 Susținerea publică a proiectului de management 12.08.2019, ora 10,00
Afișarea rezultatului probei de susținere a proiectului de management 12.08.2019, ora 14,00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei de susținere a  proiectului de management până la data de 13.08.2019, ora 14,00
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor privind proba de susținere a proiectului de management 15.08.2019, ora 14,00
Afișarea rezultatelor finale ale concursului 16.08.2019, ora 14,00

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. Cunosc limba română scris și vorbit;
 2. Sunt absolvenți  ai unei instituții de învățământ superior medical,  economico-financiar sau juridic;
 3. Sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. Au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. Nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. Sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. Nu au îndeplinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș,  P-ța Bernady Gyorgy nr.6, la Serviciul R.U.N.O.S. până la data de 31 iulie 2019, ora 1400.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente :

 1. Cererea de înscriere la concurs în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. Copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. Copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. Copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin  ordin al ministrului sănătății, ori a diplomei de  masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. Curriculum vitae;
 6. Adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. Cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. Declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. Copie certificată pentru conformitate a actelor (certificate de căsătorie, etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. Proiectul de management realizat de candidat;
 12. Declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. Declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 07.08.2019, la ora 10,00sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa  în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management.

Mass – media precum și orice persoană interesată poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management. În acest sens, persoanele interesate și mass – media vor transmite până la data de 08.08.2019, ora 14,00 pe adresa de e-mail: secretariat@spitaljudeteamures.ro  solicitările de participare,  cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate precum și a mass-mediei se face  după confirmarea solicitării de participare, de către comisia de concurs. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din  următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Clinic Județean Mureș:

 1. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. Siguranța și satisfacția pacientului;
 3. Managementul calității serviciilor medicale;
 4. Managementul resurselor umane;
 5. Performanța clinică și financiară a activității spitalului.

Proiectul se realizează individual de către fiecare candidat și se dezvoltă într-un volum de maxim 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

Structura proiectului de management

 1. Descrierea situației actuale a Spitalului Clinic Județean Mureș
 2. Analiza SWOT a Spitalului Clinic Județean Mureș (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări)
 3. Identificarea problemelor critice
 4. Selecționarea unei probleme/unor probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate, astfel:
  • Scop
  • Obiective
  • Activități
  • Definire
  • Încadrare în timp – grafic Gantt
  • Resurse necesare –umane, material, financiare
  • Responsabilități
  • Rezultate așteptate
  • Indicatori – evaluare, monitorizare
  • Cunoașterea legislației relevante

Bibliografia împreună cu anunțul de concurs  și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului se publică pe site-ul Spitalului Clinic Județean Mureș: www.spitaljudeteanmures.ro;

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș  – Serviciul R.U.N.O.S,  telefon 0771/762.014.