Spitalul Orăşenesc ”Dr.Valer Russu” Luduş, Judeţul Mureş, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, de director medical .

Pentru a ocupa postul vacant candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ,următoarele criterii generale și specifice, conform prevederilor O.M.S nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare:

 Criteriile generale :

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 Criteriile specifice :

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Concursul va consta într-o probă scrisă , susținerea proiectului de specialitate și interviu de selecție se va organiza conform calendarului următor:

 • până la 28 mai 2019, ora 15:30, depunerea dosarelor de concurs;
 • 05 iunie 2019, ora 10:00, proba scrisă;
 • 05 iunie 2019, ora 13,30, susținerea proiectului de specialitate
 • 05 iunie 2019, ora 14,00, susținerea interviului de selecție.

Condițiile și documentele necesare pentru înscriere , bibliografia de concurs, temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc ” Dr.Valer Russu” Luduș și pe site-ul spitalului www.spital-ludus.ro.

Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc ”Dr.Valer Russu” Luduş, str. B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20, Judeţul Mureş sau la  telefon 0265411889, interior 13.