MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist la Compartimentul Coordonare cabinete școlare din cadrul Direcției școli

  • 1 post medic specialist

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în medicină generală –specialitatea de pediatrie
– vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 5 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (diploma de licență) și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (certificatul de medic specialist confirmat în specialitatea de pediatrie) solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae;
• copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
• copie după polița de asigurare de răspundere civilă profesională;
• dovada că nu a fost sancționat eliberată de Colegiul Medicilor din România, conform legislației în vigoare

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Târgu Mureş și va consta din:

– Proba scrisă
– Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
– 27 mai 2019 – ora 12 – data limită pentru depunerea dosarelor
– 29 mai 2019 – ora – 12 – selecția dosarelor
– 30 mai 2019 – ora 12 – contestații privind selecția dosarelor
– 31 mai 2019 – ora 12 – soluționarea contestațiilor
– 31 mai 2019 – ora 12 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 03 iunie 2019 – ora 10 – proba scrisă
– 04 mai 2019 – ora 10 – rezultatul probei scrise/practice
– 05 iunie 2019 – ora 10 – contestații privind proba scrisă/practică
– 06 iunie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
– 06 iunie 2019 – ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 07 iunie 2019 – ora 10 – interviu
– 10 iunie 2019 – ora 10 – rezultatul interviului
– 11 iunie 2019 – ora 10 – contestații privind interviul
– 12 iunie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
– 12 iunie 2019 – ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
– 12 iunie 2019 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.