În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 804 din 21 martie 2019 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 28 martie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism„Plan Urbanistic Zonal – lotizare teren şi reglementare zonă funcţională pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale”, cu regulamentul local de urbanism aferent „str. Cotitura de Jos fnr. Iniţiator: Puşcaş Maria.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii la “Căminul pentru persoane vârstnice Târgu Mureș”- cod serviciu social 8730CR-V-I.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru medici rezidenți și tineri specialiști din sănătate, din blocul de locuințe realizat prin A.N.L, situat în municipiul Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu f.n.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Târgu Mureș.

5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureş nr. 382/18.12.2018 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de lucrări nr. 107/11.06.2014 „ Drum acces, rețea de apă – canal la stațiile de transfer, sortare și compostare deșeuri menajere Vălureni ” și nr. 26/08.02.2018 „ Drum acces, rețea apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și stația de epurare ape uzate provenite din depozitul de deșeuri – Stație de pompare ape uzate menajere și montare hidranți subterani în str. Hotarului din Municipiul Târgu Mureş ”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitației în scopul selectării unui asociat pentru activităţile de cinematografie.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 259 mp din Târgu Mureş, str.Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la S.C. MACO CONSTRUCT SRL.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 27 mp din Târgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian f.nr.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Stăncioiu Ion şi Stăncioiu Cornelia.

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 18 mp din Târgu Mureş, str. Mărului, nr.44. în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Colcer Mihăila şi Colcer Mărioara.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – parcelare teren şi stabilire reglementări pentru construire ansamblu rezidențial”, Str. Voinicenilor nr.222 cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC”Alfaconstruct” SA.

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea dl. Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Târgu Mureş.

12. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea încheierii unui contract de închiriere, pentru imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Bolyai, nr. 3.

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „ Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Argeșului nr. 16, Lot I”.

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „ Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Moldovei nr. 12, Lot I”.

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Moldovei nr. 10, Lot I”.

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Măgurei nr. 16, 18, 20, 22, 24, Lot I”.

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Gheorghe Doja nr. 60 + Piața Gării nr. 5 A B C, Lot I”.

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Cernavodă nr. 5 + Transilvaniei nr. 29, Lot I”.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Municipiului Târgu Mureş de la d-nul Sipos Adalbert a suprafeţei de 24 mp teren necesar realizării proiectului de lărgire a suprafeţei carosabile str.Budiului.

20. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu S.C. Compania Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Mureș, realizate prin investiții derulate de Primăria Municipiului Târgu Mureș, recepționate în anii 2013-2015

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf.HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș” , propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reşedinţa de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbana.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf.HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: ,,Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș,, , propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reşedinţa de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbana.

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici, inclusiv anexa 1 privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul “Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș”.

24. Proiect de hotărâre privind suplimentarea unor suprafețe ale amplasamentelor concesionate în urma Hotărârii de Consiliu Local nr. 216/2014.

25. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii“ Modernizare strada Victor Babeş”.

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Piața Gării, nr. A 1, Lot II”.

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Piața Gării, nr. 2 A, Lot II”.

28. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Aleea Carpați, nr. 47, Lot II”.

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Depozitelor, nr. 7, Lot II”.

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Românu Vivu-Constantin, nr. 2, Lot II”.

31. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Aleea Cornișa, nr. 32, Lot II”.

32. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Mimozelor, nr. 2, Lot II”.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 138 din 30 mai 2018.

34. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Parcului Ştiinţific Şi Tehnologic “LIFETECH SCIENCE PARK” în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice în Târgu Mureş.

35. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare parc zona centrală Cartier Belvedere Târgu Mureş – etapa 1”.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală pod peste râul Mureş cu pasaj superior peste linia CF Deda-Târgu Mureş – Str. Călăraşilor”.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii pe cheltuieli de către Compania Aquaserv SA, a creanței în sumă de 4.024.243,17 lei, pe care le deține față de Municipiul Tg. Mureş, respectiv mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 07.05.2019.

38. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 07.05.2019.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii pentru specialiști din sănătate – Gheorghe Marinescu”.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate cu elemente D.A.L.I pentru obiectivul “Reabilitare și mansardare Școala Gimnazială Mihai Viteazu, str. Muncii nr.17, Târgu Mureș”.

41. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Pasajul Bürger Albert köz străduței fără nume care leagă zona celor două poduri peste Canalul Turbinei între strada Margaretelor şi strada Călăraşilor.

42. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Pasajul Friedrich Schiller köz străduței paralele cu calea ferată, care leagă strada principală Aleea Carpaţi de Școală Generală Friedrich Schiller.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unor reduceri la tarifele de intrare la Bazinele acoperite din municipiul Tîrgu Mureş acordate elevilor în timpul orelor de educaţie fizică.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr. 13 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea taxelor speciale și tarifelor, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2019, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora.

45. Proiect de hotărâre privind realizarea brandului turistic al municipiului Târgu Mureș

46. Proiect de hotărâre privind normarea numărului minim de locuri de parcare la construcțiile noi de locuințe din Municipiul Târgu Mureș.

47. Proiect de hotărâre privind gestionarea directă a parcărilor din municipiul Târgu Mureș de către Administrația Domeniului Public.

48. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv HCLM nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentaţiei “Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala – Piaţa Trandafirilor”, beneficiar Municipiul Târgu Mureş.

 

Ședința Ordinară CL – 28 martie 2019 – ora 14

Ședința Ordinară CL – 28 martie 2019 – ora 14

Publicată de Municipiul Târgu Mureș pe Joi, 28 martie 2019

Ședința ordinară a Consiliului Local. A Városi Tanács soros ülése.

Publicată de POL – Tîrgu Mureș Marosvásárhely pe Joi, 28 martie 2019