Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară cu sediul în Reghin, strada Spitalului, nr.20, judeţul Mureş, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director aprobat prin Ordinului nr. 284/2007, modificat şi completat de Ordinul nr. 954//2017, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- director medical

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • – sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • – au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • Proba scrisă: în  data de 12.04.2019, ora 10.00, la sediul unităţii.
 • Susţinerea proiectului de specialitate: în data de 16.04.2019, ora 10.00, la sediul unităţii.
 • Proba de interviu:în data de 18.04.2019, ora 10.00, la sediul unităţii.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  04.04.2019, ora 15.00 la sediul unităţii.

Date contact: tel.0372717058, persoană de contact – jr. Todoran Maria Anicuţa.

Pe site: http://www.spitalreghin.ro – concursuri posturi.


Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, judeţul Mureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • 2 posturi de brancardieri la Secția Neurologie;
 • 1 post de brancardier la Compartimentul Primiri Urgențe;
 • 1 post de infirmier la secția Medicină Internă Cronici;
 • 1 post de îngrijitoare de curățenie la Bloc Alimentar;
 • 1 post de kinetoterapeut la Secția Neurologie-Neurologie Cronici;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • brancardieri:
  • nivelul studiilor – absolvire a minimum 10 clase;
  • nu este necesară vechime.
 • infirmier:
  • nivelul studiilor – absolvire a 12 clase și cursul de infirmieri;
  • nu este necesară vechime.
 • îngrijitoare de curățenie:
  • nivelul studiilor – școală generală;
  • nu este necesară vechime.
 • kinetoterapeut:
  • nivelul studiilor – superioare de specialitate;
  • vechime în funcția de kinetoterapeut de minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 martie 2019, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 11 aprilie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 17 aprilie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, str. Dr. Victor Babeş nr. 2, judeţul Mureş, telefon 0265/446.161.