Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post de lăcătuș mecanic la Formația 3 Perm. Bezid – S.H. Târnăveni;
 • 1 post de lăcătuș mecanic la Formația 2 Baraj Priză II – S.H. Târgu Mureș;
 • 1 post de lăcătuș mecanic la Formația 1 Gurghiu – S.H. Reghin, cu cerințe de studii medii și calificare de lăcătuș mecanic, mecanic întreținere;
 • 1 post de electrician la Fonnația 1 Perm. Zetea- Sighișoara – SH Sighișoara, cu cerințe de studii medii și calificare de electrician întreținere;
 • 1 post de automacaragiu la Formația 1 Atelier Mecanic, cu cerințe de studii medii, permis de conducere categoriile B+C+E și autorizație de automacaragiu I.S.C.I.R. grupa I, tipul automacara;
 • 1 post de mecanic utilaje la Formația 2 Atelier Mecanic, cu cerințe de studii medii și calificare de mașinist mașini pentru terasamente;
 • 1 post de șofer mașini de mare tonaj la Formația 3 Târgu Mureș – S.H. Târgu Mureș, cu cerințe de studii medii permis de conducere categoriile CE, DE și atestat A.R.R. pentru transport persoane, marfa și agabaritic;
 • 1 post de agent hidrotehnic la Formația 4 Niraj – S.H. Târgu Mureș, cu cerințe de studii medii și calificare de agent hidrotehnic;
 • 1 post de șef formație la Formația Praid – S.H. Gheorgheni, cu cerințe de studii superioare în construcții civile și industriale.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 aprilie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 aprilie 2019, ora 09.00: proba scrisă – Târgu Mureş, Aleea Carpaţi nr. 61;
 • 19 aprilie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii privind tematica, bibliografia şi probele de concurs la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș din Târgu Mureş, Aleea Carpaţi nr. 61, 0265/214.610, interior 2142, e-mail personal@sgams.dam.rowater.ro