CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ – CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Târgu Mureş,  organizează  concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante, personal contractual de execuţie:

– INFIRMIER/Ă M -1 post

– Nivelul studiilor- absolvent studii medii , şi cursul de calificare infirmiere, organizat de furnizori autorizaţi
– Vechime în muncă-minim 3 ani

– ÎNGRIJITOARE DE CURĂŢENIE G-1 post

– Nivelul studiilor- studii generale
– Vechime în muncă-minim 1 an

– Muncitor calificat BUCĂTAR M/P -1 post

– Nivelul studiilor- studii medii/profesionale, calificare în domeniu
– vechime în meseria de bucătar-minim 1 an

Concursul va avea loc la sediul Căminului pentru persoane vârstnice, str. Evreilor Martiri nr. 29-31, Târgu–Mureș , în data de 02.04.2019 ora 1000 proba scrisă şi în data de 08.04.2019 ora 1000 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pâna la data de 26.03.2019 ora 10.00, la sediul Căminului .

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.

Relații suplimentare se pot obține  la telefon 0365-404480,  interior 107, intre orele 10-14 ,şi la sediul Căminului.

Conform art.3 din H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator funcţiilor contractuale   din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare , toţi candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții  specifice

INFIRMIER/Ă M -1 post

– Absolvent/ă studii medii ;

– cursul de calificare infirmiere, organizat potrivit legii;

– certificat de calificare-infirmier/ă;

– minim 3 ani vechime în muncă;

– experienţa în domeniul îngrijirii vârstnicilor reprezintă un avantaj;

– disponibilitate pentru program în ture cu începere de la ora 7:00 și  19:00 ;

– foarte bune abilități de comunicare cu rezidenții si colegii;

– seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, empatie, sociabilitate, spirit de echipă;

– prezență plăcută, carismatică.

ÎNGRIJITOARE DE CURĂŢENIE G-1 post

– Absolventă studii generale;

– minim 1 an vechime în muncă;

– disponibilitate pentru desfasurare de activitati in weekend;

– seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, empatie, sociabilitate, spirit de echipă.

Muncitor calificat BUCĂTAR M/P -1 post

– Absolvent studii medii/profesionale, calificare în domeniu;

– Vechime în meseria de bucătar-minim 1 an;

– persoană amabilă, atentă la detalii, cu deprinderi temeinice în procesul tehnologic de preparare al alimentelor, îndemânare și spirit de observație;

– persoană cu abilităţi de comunicare şi lucru în echipă cu capacitate de adaptare dinamică la sarcini de lucru şi situaţii noi;

– persoană rezistentă la stress, obişnuită să lucreze cu termene limită

 

Bibliografia stabilită pentru concurs:

Post INFIRMIER/Ă

1. Constituția României    *** Republicată cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea   Nr. 215 din 23 aprilie 2001    *** Republicată  – Legea administraţiei publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

3. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

4. Note de curs – Programul National de Pregatire a infirmierelor – OAMGMAMR

Post ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

1. Constituția României    *** Republicată cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea   Nr. 215 din 23 aprilie 2001    *** Republicată  – Legea administraţiei publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

3. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

4. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

5. Ordinul  MS nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private,cu modificările şi completările ulterioare

Post Muncitor calificat BUCĂTAR

1. Constituția României    *** Republicată cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea   Nr. 215 din 23 aprilie 2001    *** Republicată  – Legea administraţiei publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

3. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Ordinul MS nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor;Hotărârea Guvernului nr.924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

Desfăşurarea concursului:
Concursul constă în selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și proba practică , la sediul Căminului pentru persoane vârstnice din str.Evreilor Martiri nr.29-31

DOSARUL DE CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată  directorului  instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific de participare;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/ extras din registrul general de evidenţă al salariaţilor, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae redactat potrivit H.G. nr.1021/25.06.2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru participarea la concurs.

Notă:  Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar de plastic cu şină.

In cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se pot depune până în data de 26.03.2019 -inclusiv, ora 10 la sediul instituţiei din str. Evreilor Martiri nr 29-31. 

Calendarul de desfășurare a concursului:

Etapa concurs Data Ora
Data limită pentru depunerea dosarelor 26.03.2019 10:00
Selecție dosare 27.03.2019 12.00
Termen afișare rezultate selecție 28.03.2019 12:00
Termen depunere contestații la selecția dosarelor 29.03.2019 12:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații 01.04.2019 12:00
Data desfășurării probei scrise 02.04.2019 10:00
Termen afișare rezultat proba scrisă 03.04.2019 16:00
Termen depunere contestații proba scrisă 04.04.2019 10:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații 05.04.2019 16:00
Data desfășurării interviului 08.04.2019 10:00
Termen afișare rezultat interviu 09.04.2019 10:00
Termen depunere contestații proba de interviu 10.04.2019 10:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații interviu 10.04.2019 16:00
Afișare rezultat final ocupare post 11.04.2019 12:00

 

Sursa: tirgumures.ro /  Foto: captura