Eliminam sau nu circulatia auto…

Spațiul urban determinat de Pța Victoriei – Pța Trandafirilor – Pța Petőfi Sádor – Pța Bernády Győrgy – Bdul Cetății reprezintă unul dintre cele mai intens circulate coridoare la nivelul orașului, atât din punct de vedere rutier, cât și al circulațiilor alternative, aflându-se la întretăierea drumurilor istorice care au generat topografia orașului actual. Spațiul propus pentru studiu are o profundă încărcătură istorică, culturală, arhitectural-urbanistică, făcând parte din nucleul vechi al localității. Acest substrat istoric reprezintă baza arhitectonică pentru funcționarea unei multitudini de activități: administrative, financiar–bancare, de recreere și agrement, comerciale, educaționale, locuire, culturale, turistice, sociale etc.

Un concurs de soluții și un studiu aprofundat pentru spațiul menționat se justifică prin necesitatea unei tratări unitare din punct de vedere al amenajării urbanistic-peisagistice (materiale și mobilier urban folosite în spațiul public, spații verzi, iluminat public, etc.),  a rezolvării circulațiilor în conformitate cu noile recomandări ale Uniunii Europene (prioritate pentru circulația alternativă și pentru transportul public), precum și prin dorința punerii în valoare a monumentelor și ansamblurilor arhitectural –urbanistice  (afectate în prezent de vegetație înaltă, parcări la bordură, insuficiența iluminatului ambiental/arhitectural etc.).

Scopul concursului este obținerea de soluţii/ idei pentru valorificarea zonei studiate în contextul nevoilor comunitare actuale prin: rezolvarea conflictelor generate de caracterul multifuncțional al zonei studiate, punerea în valoarea a monumentelor și ansamblurilor arhitectural – urbanistice din zonă, creșterea atractivității zonei pentru turism,  ameliorarea peisagistică,  creșterea calității spațiilor destinate întâlnirilor sociale din zonă, reorganizarea circulației  în vederea reducerii traficului motorizat, a poluării în zonă și a creșterii deplasărilor alternative și cu mijloace de transport în comun, creșterea nivelului de trai pentru locuitorii din zonă, crearea de facilități pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități – care să stea la baza unor documentații de urbanism sau proiecte tehnice, dintre care menționăm Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată, Proiect “Remodelare zonă centrală a municipiului Tîrgu Mureș”.

Concurenții vor face propuneri cu privire la următoarele aspecte importante pentru beneficiar:

· Punerea în valoare a monumentelor și a ansamblurilor arhitectural–urbanistice, a propriei identităţi pentru fiecare spaţiu public studiat
· Integrarea monumentelor de for public cu valoare estetică / istorică (statui existente şi aprobate, ceasul cu flori, etc.), existente sau propuse; integrarea acceselor auto și pietonale în parcajul subteran propus în P-ța Trandafirilor
· Tratarea unitară a spațiului public, a mobilierului urban, a teraselor de alimentație publică, a chioșcurilor, a semnalisticii privind obiectele turistice, a iluminatului ambiental, a cromaticii faţadelor şi a traseelor dedicate circulaţiilor;
· Crearea/punerea în evidența a unor elemente simbol pentru zona construită protejată sau pentru oraș (acestea ar putea fi: amenajarea unui spațiu destinat întâlnirilor publice, design stație  de autobuz, design mobilier urban, design chioșcuri, design terase comerciale,  design  semnalistică pentru turism, design suport pentru biciclete sau orice alt element din spațiul public cu potențial de simbol)
· Reorganizarea circulației şi a parcărilor în zona centrală în vederea acomodării, eliminării totale sau parțiale a circulației motorizate din piața Trandafirilor și din zonele adiacente;  integrarea transportului de aprovizionare în zonă
· Remodelare spațială și minerală a spațiilor publice – coridoarele destinate circulației alternative (inclusiv pentru persoane cu dizabilități) și motorizate, a transportului public (inclusiv a stațiilor de transport public), a piețelor publice și a spațiilor verzi.
· Integrarea stațiilor de transport public în comun în spațiul destinat circulației pietonilor; analizarea amplasamentului stațiilor de transport în comun și indentificarea de noi locații în cazul în care se consideră că este necesar acest lucru.
· Reducerea poluării și adaptarea spațiului public la schimbările climatice
· Alte aspecte la libera alegere a concurentului / echipei concurente

Concursul încurajează creativitatea, calitatea tehnică a soluțiilor, fundamentarea și sustenabilitatea acestora  ca fiind criterii de bază în evaluarea proiectelor.

4. Tipul de concurs: concurs de soluții deschis la nivel național și internațional, cu acordarea de premii

5. Lansarea oficială a concursului: 18.06.2018
    Termenul de depunere a proiectelor: 27.08.2018

6. Concurenții:

· Pot fi persoane individuale sau echipe
· Participanții individuali pot fi arhitecți sau urbaniști
· Echipele vor avea în componență cel puțin un urbanist sau un arhitect, dar se recomandă să cuprindă și: peisagiști, designeri, artiști plastici, ingineri de trafic, sociologi, istorici, ingineri sau persoane cu altfel de pregătire considerată de către participanți ca fiind relevantă pentru propunerea elaborată, din țară sau străinătate

7. Criterii de evaluare a proiectelor:

· Creativitatea, originalitatea şi calitatea peisagistică/arhitecturală/artistică a propunerilor
· Viabilitatea, raţionalitatea şi sustenabilitatea propunerilor
· Atingerea obiectivelor propuse prin temă

Juriul are libertatea de a lua în considerare și alte criterii de selecție în afară de cele menționate, și, de asemenea, poate renunța la unul sau mai multe din criteriile enunțate mai sus, dacă consideră că propunerile au alte calități relevante pentru tema dată decât cele menționate mai sus.

8. Juriul: specialiști din cadrul organizațiilor profesionale din domeniile arhitecturii, urbanismului, artelor plastice şi mobilității urbane, reprezentanți ai autorității locale și centrale.

9. Încheierea contractului pentru studiul de fezabilitate și proiectul de execuție:
Decizia juriului concursului este obligatorie pentru Promotor în ceea ce privește respectarea selecției proiectelor depuse în cadrul concursului și a soluțiilor care vor fi premiate. Promotorul poate alege pe oricare dintre premianţii concursului pentru încheierea ulterioară a unui contract de proiectare, conform recomandărilor juriului, pentru o soluție generală și/sau una sau mai multe soluții parțiale,  Promotorul putând încheia contract cu unul din premianţii concursului sau cu o echipă formată din doi sau mai mulți câștigători ai concursului, și eventual cu una sau mai multe echipe pentru soluții parțiale.

10. Numărul și valoarea premiilor:
Premiul I: 20.000 euro
Premiul II: 10.000 euro
Premiul III: 5.000 euro

În afara premiilor se pot acorda și maxim 3 mențiuni pentru soluții parțiale având o calitate deosebită în domeniile considerate prioritare, în valore de 1.000 euro fiecare. Soluțiile parțiale pot fi, de exemplu, designul unui element considerat ca având potențial de simbol, o soluție fezabilă de reorganizare a circulației, integrarea accesului auto și pietonal la parcajul subteran din P-ța Trandafirilor, remodelarea spațială și minerală a spațiilor publice – coridoarele destinate circulației alternative (inclusiv pentru persoane cu dizabilități) și motorizate, a transportului public (inclusiv a stațiilor de transport public), a piețelor publice și a spațiilor verzi, etc.

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda unele premii în cazul în care consideră justificat acest lucru, funcție de valoarea (calitatea) lucrărilor prezentate.

11. Alte informații:
Documentația de concurs, incluzând tema de concurs, regulamentul concursului și  documentele puse la dispoziție de Promotor pentru fundamentarea soluțiilor,  se vor regăsi pe site-ul municipiului Tîrgu Mureș www.tirgumures.ro si pe SEAP, după data lansării oficiale a concursului.

Sursa: tirgumures.ro