Dobânzi şi penalităţi  2018…

Potrivit Codului de procedură fiscală, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată principale la scadenţă, contribuabilii datorează statului după acel termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.

În ceea ce privește dobânda, aceasta este obligația fiscală accesorie reprezentând echivalentul prejudiciului creat titularului creanței fiscale principale ca urmare a neachitării la scadență, de către debitor, a obligațiilor fiscale principale.

Și în 2018, valoarea dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere(echivalentul a 7,3% într-un an), cuantum întâlnit şi în ultimii doi ani. Dobânda se calculează începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Cât despre penalitatea de întârziere, aceasta este, conform Codului de procedură fiscală, o obligație fiscală accesorie reprezentând sancțiunea pentru neachitarea la scadență, de către debitor, a obligațiilor fiscale principale.

Penalitatea de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere și se calculează, la rândul ei, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Pentru diferențele de obligații fiscale stabilite prin declarații de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se datorează obligații fiscale accesorii în limita sumei plătite dacă, anterior stabilirii obligațiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte obligații. Aceste dispoziții se aplică și în situația în care debitorul a efectuat plata obligației fiscale, iar declarația de impunere a fost depusă ulterior efectuării plății.

În cazul obligaţiilor fiscale administrate de organele fiscale locale, nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sursa:avocat.net / Citeste mai mult.