În vederea aplicării în mod unitar a dispozițiilor legale în materie de stare civilă, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș informează cetățenii cu privire la procedura înscrierii mențiunilor de schimbare a numelui și/sau prenumelui intervenite în străinătate.

Schimbarea numelui și/sau a prenumelui intervenită/e în străinătate, privind persoanele ale căror acte de naștere și căsătorie sunt înregistrate în România, se înscrie prin mențiune pe marginea actelor de stare civilă, cu aprobarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București.

Cererea de înscriere a mențiunii se depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor sau după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se înscrie mențiunea de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată sau prin împuternicire avocațială și este însoțită de următoarele documente:

— documentul/hotărârea judecătorească de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, emis/-ă de autoritățile străine, în original și fotocopie;

— traducerea legalizată a documentului/hotărârii judecătoreaști, în original și fotocopie;

— fotocopia certificatului de naștere și/sau de căsătorie;

— fotocopia cărții de identitate/pașaportului emis de autoritățile române sau străine, după caz;

— procură specială autentificată/împuternicire avocațială și documentul de legitimare a persoanei împuternicite.

Cetățeanul român cu domiciliul în străinătate poate depune cererea și la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reședință. Documentele/hotărârile judecătorești emise de autoritățile străine, precum și traducerile acestora care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

Hotărârile judecătorești privind schimbarea numelui/prenumelui pronunțate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele cu care România are încheiate tratate/convenții/acorduri de asistență juridică sunt recunoscute de plin drept în România, iar cele emise de alte state terțe trebuie recunoscute în prealabil, de către tribunalul competent din țară.