Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș aduce la cunoștință faptul că angajatorii care organizează ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate specifice, beneficiază la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o subvenție în cuantum de 1.125 lei/lună, sumă acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;

c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Convenția se încheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicită sumele prevăzute de Legea nr.279/2005, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirarii perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie.

Subvenția se acordă angajatorului de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic precum și pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

Nu beneficiază de această subvenție angajatorii care anterior încheierii contractului de ucenicie au avut, cu persoana în cauză, încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeași calificare.

Angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat în condițiile legii.

În situația în care contractul de ucenicie încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenției, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art.55 lit.b), art. 56 alin. (1) lit. d) si art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie trebuie:

1. Să facă dovada că sunt autorizați/acreditați ca furnizori de formare profesională pentru calificarea respectivă, sau au încheiat un contract de prestări de servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesională (unități și instituții de învățământ, angajatori, alți formatori, autorizați/acreditați pentru ucenicie la locul de muncă), în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului și susținerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie.

2. Să numească coordonatorul de ucenicie care este salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă și care are obligația de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfășurarea și evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupațional corespunzător ocupației în care se califică ucenicul.

Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă:

— oferă persoanelor interesate posibilitatea de a obține o calificare în sistemul de formare profesională a adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării;

— permite angajatorilor să își asigure forța de muncă calificată, de calitate, în funcție de cerințele proprii;