Pentru a veni in sprijinul targumuresenilor, dar si a primariei Tirgu Mures, publicam in mod GRATUIT aceste informatii de interes public. Astfel, speram sa economiseasca primaria cateva sute de mii de lei pe care le cheltuie anual pentru publicarea acestui gen de informatii. Asadar, se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2018, dupa cum urmeaza:

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

 Art. 2 Impozitul/taxa pe clădiri, în cazul persoanelor fizice – Anexa nr. 1

 1. Impozitul pe clădirile rezidentiale si cladirile – anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, se aplica cota de 0,085% asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute in Anexa nr. 1.

*) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,4.

**) Valoarea impozabilă a cladirii, se reduce în functie de anul terminarii acesteia, după cum urmează:

 1. a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
 2. b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
 3. c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.

NOTĂ: a). Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora, la nivelurile menţionate în prezenta anexă, se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie:

Tg.Mures localitate urbana de rang II Zona in cadrul localitatii
A B C D
Coeficienti de corectie 2,40 2,30 2,20 2,10

 

b). Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficienţii de corecţie  menţionaţi la pct. 1 vor fi diminuaţi cu 0,10, astfel:

Tg.Mures localitate urbana de rang II Zona in cadrul localitatii
A B C D
Coeficienti de corectie 2,30 2,20 2,10 2,00

 

 1. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, la impozitul pe cladiri se aplica cota de 0,65% asupra valorii care poate fi:

a)Valoare rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

b)valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anterior anului de referinta;

 1. c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. La impozitul stabilit se aplica cota aditionala de 50%.

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (2), impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 2% aupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Legea 227/2015.

 1. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 din Legea 227/2015 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladirea la data de 31.decembrie  a anului fiscal anterior.

In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

 1. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ – teritoriale, concesionate, inchiriate date in administrare ori in folosinta dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz in conditii similar impozitului pe cladiri.
 2. Pentru anul 2018, impozitul pe clădiri se majoreaza cu pana la 500%, pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan.

Procentul si persoanele carora li se aplica impozitul majorat se vor desemna individual de catre compartimentele de specialitate cu atributii in domeniu.

Clădirile care intră sub incidenţa alin. 5 se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

Scutirile asupra impozitului pe cladiri nu se aplica contribuabililor care vor fi nominalizati conform celor aratate mai sus.

 1. Pentru anul 2018, se acorda urmatoarele scutiri de impozit/taxa, pentru cladirile apartinand persoanelor fizice:
 2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memorial, cu exceptia incintelor in care se desfasoara activitati economice.
 3. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 4. clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;
 5. cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.3 alin. (1), lit.b si art.4 alin.1 din Legea 341/2004. Scutirea se acorda integral pentru cladirea aflata in proprietatea persoanelor in cauza detinuta in comun cu sotul sau sotia.  In situatia in care o cota-parte din cladiri apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti.
 6. clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011.Se vor lua in considerare Regulamentele stabilite conform HCL nr. 120 din 26.03.2013.
 7. clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare. Se vor lua in considerare Regulamentele stabilite conform HCL nr. 120 din 26.03.2013.

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului, stabilită conform punctului 6, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

 1. In cazul instrainarii cladirii (transferului dreptului de proprietate), persoana fizica are obligatia de a depune o declaratie fiscala aferenta cladirii vandute, adresa si destinatia cladirii instrainate, in termen de 30 de zile de la data vanzarii, completand formularul ITL 001, la care anexeaza documentul justificativ.

Art. 3 Impozitul/taxa pe clădiri, în cazul persoanelor juridice – Anexa nr. 2

1.Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote aplicate asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru anul 2018, se aplica cota de 0,2% .Asupra impozitului/taxei pe cladiri, se aplica cota aditionala de 50%.

In cazul cladirilor detinute de ONG-uri, fundatii si asociatii non profit, care desfăşoară activităţi sociale, culturale, de educaţie şi învăţământ, se va aplica cota de 0,2%. Asupra impozitului/taxei pe cladiri, se va aplica cota aditionala de 35%.

2.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote aplicate asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru anul 2018, se aplica cota de 1,3%. Asupra impozitului/taxei pe cladiri, se va aplica cota aditionala de 38,46%.

In cazul cladirilor detinute de ONG-uri, fundatii si asociatii non profit, care desfăşoară activităţi sociale, culturale, de educaţie şi învăţământ, se va aplica cota de 0,27%.

3.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. Asupra impozitului/taxei pe cladiri, se va aplica cota aditionala de 50%.

4.În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

5.În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. Asupra impozitului/taxei pe cladiri, se va aplica cota aditionala de 50%.

In cazul cladirilor detinute de ONG-uri, fundatii si asociatii non profit, care desfăşoară activităţi sociale, culturale, de educaţie şi învăţământ, care nu au actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se va aplica cota de 5%.

In cazul ONG-urilor, care desfăşoară activităţi sociale, culturale, de educaţie şi învăţământ, se vor depune, in copie, statutul si declaratia pe proprie raspundere privind activitatea desfasurata, cu indicarea adresei cladirii, in vederea aplicarii cotei corespunzatoare de impozitare.

În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

In toate cazurile mai sus precizate (dobandire, modificare, desfiintare/demolare, etc), contribuabilii vor depune ca anexa la declaratiile fiscale, acte contabile justificative, si anume: registrul jurnal cuprinzand inregistrarea corespunzatoare in evidenta contabila insotit de balanta contabila de verificare corespunzatoare lunii in cauza.

In cazul instrainarii cladirii (transferului dreptului de proprietate), persoana juridica are obligatia de a depune o declaratie fiscala cuprinzand valoarea impozabila aferenta cladirii vandute, adresa si destinatia cladirii vandute, in termen de 30 de zile de la data vanzarii, completand formularul ITL 002, la care anexeaza documentul justificativ, registru jurnal privind descarcarea valorii din evidenta contabila si balanta lunara corespunzatoare.

 1. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.

Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 1. Pentru anul 2018, impozitul pe clădiri se va majora cu pana la 500% pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan.

Procentul si persoanele carora li se aplica impozitul majorat se vor desemna individual de catre compartimentele de specialitate cu atributii in domeniu.

Clădirile care intră sub incidenţa alin. 7 se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

Scutirile asupra impozitului pe cladiri nu se aplica contribuabililor care vor fi nominalizati conform celor aratate mai sus.

 1. Pentru anul 2018, se acorda scutiri asupra impozitului/taxei pe cladiri pentru persoanele juridice astfel:
 2. a) monumente istorice , de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu exceptia incintelor in care se desfasoara activitati economice
 3. b) clădirile restituite potrivit 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
 4. c) clădirile restituite potrivit 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
 5. d) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
 6. e) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat (conform schemei de minimis aflata in vigoare la data prezente)
 7. f) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; Documentele care se depun pentru a beneficia de scutire sunt: cerere acordare scutire cu indicarea cladirii, copie statut, copie dupa certificatul de acreditare, copie dupa licenta de functionare .

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului, stabilită conform punctului 8, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

9.Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice si juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile de mai sus se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

Art. 4 Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

1.Pentru anul 2018, nivelul impozitului/taxei in cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, datorat de catre persoane fizice si juridice, va fi stabilit, conform Anexei nr. 3, astfel:

 • Zona A – 8013 lei/ha
 • Zona B – 5590 lei/ha
 • Zona C – 3538 lei/ha
 • Zona D – 1871 lei/ha

2.Pentru anul 2018, nivelul impozitului/taxei in cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, datorat de catre persoane fizice si juridice, va fi nivelul stabilit de Codul fiscal, conform Anexei nr. 4, la care se adauga coeficientul de corectie de 4,00.

Asupra impozitului/taxei pe aceste terenuri, se va aplica cota aditionala de 6,13%, conform Anexei nr. 4.

Ca excepţie de la prevederile pct. 2, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează cu tarifele aferente terenurilor situate in extravilan, numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
 2. b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a)

3.Pentru anul 2018, nivelul impozitului/taxei in cazul unui teren amplasat în extravilan , datorat de catre persoane fizice si juridice, sa fie nivelul maxim din Codul fiscal, conform Anexei nr. 5, la care se adauga coeficientii de corectie de mai jos:

Zone A B C D
Coeficient 2,4 2,3 2,2 2,10

Asupra impozitului/taxei pe aceste terenuri, se va aplica cota aditionala de 6,08%, conform Anexei nr. 5.

 1. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren.
 2. Pentru anul 2018, impozitul pe teren se va majora cu pana la 500% pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Procentul si persoanele carora li se aplica impozitul majorat se vor desemna individual de catre compartimentele de specialitate cu atributii in domeniu.

Terenurile care intră sub incidenţa alin. 5 se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

Scutirile asupra impozitului pe teren nu se aplica contribuabililor care vor fi nominalizati conform celor aratate mai sus.

 1. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se va aplica majorarea impozitului pe teren cu pana la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Procentul si persoanele carora li se aplica impozitul majorat se vor desemna individual de catre compartimentele de specialitate cu atributii in domeniu.

Scutirile asupra impozitului pe teren nu se aplica contribuabililor care vor fi nominalizati conform celor aratate mai sus.

 1. Pentru anul 2018, se acorda scutiri asupra impozitului/taxei pe teren pentru persoane fizice astfel:

– terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute  la art.3 alin. (1), lit.b si art.4 alin.1 din Legea 341/2004. Scutirea se acorda integral pentru terenul aflat in proprietatea persoanelor in cauza detinut in comun cu sotul sau sotia.  In situatia in care o cota-parte din teren apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti

– terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului, stabilită conform punctului 7, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Scutirile asupra impozitului pe teren nu se aplica contribuabililor care se incadreaza in prevederile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015, privind codul fiscal.

 1. Pentru anul 2018, se acorda scutiri asupra impozitului/taxei pe teren pentru persoane juridice astfel:

– terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

– terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

– terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

– terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

– terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat (conform schemei de minimis aflata in vigoare la data prezente).

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului, stabilită conform punctului 8, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

In cazul transferului dreptului de proprietate asupra terenurilor , persoanele fizice si juridice au obligatia de a depune o declaratie fiscala cuprinzand suprafata de teren si adresa terenului, in termen de 30 de zile de la data vanzarii, completand formularul ITL 003 sau 004, dupa caz, la care anexeaza documentul justificativ.

9.Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice si juridice , până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, propunem acordarea bonificaţiei de 10%.

Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile de mai sus, se referă la impozitul pe teren cumulat.

Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 Art. 5 Contribuabilii persoane fizice si juridice care au in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual .

1.Pentru mjloacele de transport cu tracţiune mecanică inmatriculate se datoreaza un impozit anual stabilit în funcţie de tipul mijlocului de transport si de capacitatea cilindrică a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceastia cu tarifele stabilite de Codul fiscal, conform Anexei nr. 6.

Asupra impozitului pe mijloacele de transport inmatriculate, se aplica cota aditionala de 19,25 %, conform Anexei nr. 6.

2.Contribuabilii care deţin vehicule inregistrate datorează un impozit anual stabilit în funcţie de tipul mijlocului de transport si de capacitatea cilindrică a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceastia cu tarifele stabilite prin Codul fiscal, sau un tarif fix pe an stabilit prin Codul fiscal, conform Anexei nr. 7.

Pentru anul 2018, se aplica tarifele asupra impozitului pe mijloacele de transport inregistrate stabilite in Anexa nr. 7.

Asupra impozitului pe mijloacele de transport inregistrate, se aplica cota aditionala de 6%, conform Anexei nr. 7.

3.Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone, impozitul se stabileste prin aplicarea tarifelor stabilite de Codul fiscal, conform Anexei nr. 8 .

Asupra impozitului pe mijloacele de transport peste 12 tone, se aplica cota aditionala de 6,26%, conform Anexei nr. 8.

4.Pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul se stabileşte prin aplicarea tarifelor stabilite de Codul fiscal, conform Anexei nr. 9.

Asupra impozitului asupra combinatiilor de autovehicule, se aplica cota aditionala de 6,67%, conform Anexei nr. 9.

 5. Pentru remorci, semiremorci si rulote*), impozitul se stabileste aplicarea tarifelor stabilite de Codul fiscal, conform Anexei nr. 10.

*( Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule autovehicule articulate sau trenuri rutiere.)

Asupra impozitului pe remorci, semiremorci si rulote, se aplica cota aditionala de 5,88% conform Anexei nr.10.

 1. Pentru mijloacele de transport pe apă, impozitul se stabileste conform tarifelor stabilite de Codul fiscal cuprinse in Anexa nr. 11.

Asupra impozitului  mijloacelor de transport pe apa, se aplica cota aditionala de 6,07%, conform Anexei nr.11.

 1. Pentru anul 2018, se acorda reducerea de 100% a impozitului asupra mijloacelor de transport hibride.
 2. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 martie, şi până la 30 septembrie inclusiv.

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 1. Pentru plata cu anticipatie a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice si juridice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 10%.
 2. In cazul instrainarii/casarii/dezmembrarii, persoanele fizice si juridice au obligatia de a depune o declaratie de scoatere din evidenta, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, completand formularul ITL – 016, la care anexeaza documentul justificativ.
 3. In cazul persoanelor juridice, in vederea scutirii de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, contribuabilii trebuie sa depuna in copie urmatoarele acte: licenta de traseu, copia conforma aferenta fiecarui mijloc de transport, cartile de identitate aferente, graficul de circulatie si caietul de sarcini.

TAXA ANUALA PENTRU VEHICULE LENTE

Art. 6 Pentru anul 2018, tariful anual pentru vehicule lente va fi de 36 lei/an/vehicul, pentru alte vehicule decat cele inmatriculate sau inregistrate, conform Anexei nr. 12.

Taxa pentru vehicule lente se plăteşte anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 martie, şi până la 30 septembrie inclusiv. Pentru neachitarea la scadenţă, se datorează majorări de întârziere, conform reglementarilor legale in vigoare.

În cazul vehiculelor lente dobândite în cursul unui an, taxa se datoreaz.ă de la data de întâi ianuarie a anului următor celui în care a fost dobândit.

În cazul vehiculelor lente instrainate/dezmembrate/casate in cursul unui an, taxa se da la scadere de la data de întâi ianuarie a anului următor celui în care s-a produs evenimentul.

Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii ori a oricaror modificari intervenite asupra vehiculelor lente, dupa caz, la care se anexeaza documente justificative.

            Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de stabilire a taxei se sancţionează potrivit Codul fiscal, in conditii similare impozitului asupra mijloacelor de transport.

 

            Lista cuprinzand mijloacele de transport lente se regaseste in Anexa nr. 12A, iar modelul declaratiei de impunere este prevazut in Anexa nr. 12B.

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACE DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Art. 7 Contribuabilii care beneficiază de serviciul de reclamă şi publicitate in baza unui contract sau a unei alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei pentru servicii de reclama si publicitate.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.

Cota poate fi cuprinsa intre 1% si 3% din valoarea serviciilor , cu exceptia taxei pe valoarea adăugată.

Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate cu exceptia taxei pe valoarea adăugată.    Pentru anul 2018, se va aplica cota de 3% din valoarea serviciilor.

Asupra taxei pentru servicii de reclama si publicitate , se va aplica cota aditionala de 20%, conform Anexei nr.13.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari servicii pentru reclama.

Contribuabilii vor anexa declaratiei fiscale, copie dupa contractele privind serviciile de reclama si publicitate, si facturile lunare emise in acest sens.

Art. 8 Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 7, datorează plata taxei anuale.

Pentru anul 2018, taxa pentru afisaje situate in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, va fi de 32 lei/mp sau fractiune de mp, conform Anexei nr. 13.

Asupra taxei pentru afisaje situate in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, se va aplica cota aditionala de 6,08%, conform Anexei nr.13.

In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, taxa va fi de 23 lei/mp sau fractiune de mp, conform Anexei nr. 13.

Asupra taxei pentru afisaje situate in alte locuri, se va aplica cota aditionala de 6,08%, conform Anexei nr.13.

Persoanele care datoreaza aceste taxe, trebuie sa depuna declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, in termen de 30 de zile de la data amplasarii, modificarii sau a demontarii.

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publiciatate se plateste anual, in doua rate egale, astfel: până la 31 martie, şi până la 30 septembrie inclusiv.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 9 Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

Pentru anul 2018, se vor aplica urmatoarele cote procentuale:

 1. 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;

Asupra impozitului pe spectacol, calculat conform lit. a), se va aplica cota aditionala de 20%, conform Anexei nr.14.

 1. 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

Asupra impozitului pe spectacol, calculat conform lit. b), se va aplica cota aditionala de 20%, conform Anexei nr.14.

Impozitul pe spectacol se plateste lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

 

ANULAREA CREANTELOR

 Art. 10 Se aproba anularea creantelor restante si accesoriilor acestora, in sume de pana la 10 lei inclusiv/rol, pentru pozitiile de rol care au restante, la data de 31.12.2017.

Plafonul se aplica asupra totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori, cu exceptia taxei speciale denumita „Cheltuieli de executare silita”.

Prevederile prezentului articol nu se vor aplica pentru taxele/tarifele instituite si cuprinse in alte hotarari de consiliu decat prezenta si nici pentru contractele de concesiune.

 STABILIREA PLAFONULUI MINIM AL OBLIGATIILOR FISCALE RESTANTE PE CARE ORGANUL FISCAL IL VA PUBLICA PE PAGINA DE INTERNET PROPRIE

 Art. 11 Plafonul minim al obligatiilor fiscale restante, datorate de debitorii persoane fizice si juridice, care se vor publica pe pagina proprie de internet a institutiei, in anul 2018, stabilit in temeiul art. 162 din Legea nr. 207/2015, privind codul de procedura fiscala, va fi de:

 • 000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor juridice;
 • 000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor fizice.

RENUNTAREA LA CREANTE FISCALE

Art. 12 In cazul in care, creanta fiscala principala (numai in cazul taxei pe teren si a taxei pe cladire) are rata lunara sub 1 leu, se va renunta la stabilirea taxei pe teren si a taxei pe cladire si nu se va emite decizie de impunere. Renuntarea se efectueaza in baza prevederilor art. 96, alin. (2) din Legea nr. 207/2015, privind Codul fiscal.

 

Art. 13 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Directia economica – Serviciul stabilire, incasare taxe si impozite persoane fizice si Serviciul stabilire, incasare taxe si impozite persoane juridice.

Art. 14 În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.    

Sursa:tirgumures.ro