Incredibil, dar adevarat. Aeroportul Transilvania Tirgu Mures isi suplimenteaza personalul, si nu oricum, ci cu inca un post de conducere! Inchis de jumatate de an, deci cu activitate redusa spre zero, in loc sa faca reduceri de personal, ei… “se impune numirea unui administrator provizoriu, sens în care, propunem mandatarea ca administrator executiv – vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie a domnului Pop Ioan-Petru”. Va redam mai jos, intregul proiect de hotarare – puteti observa astfel ca “texte” si “explicatii” au, mai prost stau la solutii si rezultate -, ce se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Judetean Mures alaturi de celelalte proiecte. – MS

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului
Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş
Două dintre posturile de administrator din cadrul Consiliul de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş – administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit sunt vacante.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/27.11.2016 a fost iniţiată procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor mai sus amintite, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Din procedura de selecţie demarată prin hotărârea anterior menţionată s-au parcurs etapele
premergătoare elaborării şi aprobării de către autoritate a scrisorii de aşteptări – document prin care se stabilesc obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică.
În data de 6 martie 2017 a avut loc la Consiliul Concurenţei o videoconferinţă pe tema noii
documentaţii care trebuie întocmită, la care au participat reprezentanţi ai autorităţii publice
judeţene, ai Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş, ai Consiliului Concurenţei şi ai Comisiei
Europene având ca subiect notificarea unui ajutor de stat individual pentru Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureş, în condiţiile art.5.1 din noile Orientări privind ajutoarele de stat
destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene(2014/C99/03).

Dispoziţiile art.107 alin.(1) din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene se aplică în
concordanţă cu principiul potrivit căruia sectoarele public şi privat trebuie să fie tratate în mod egal. Prin urmare, în situaţia în care statul prin întreprinderea publică se comportă ca un
investitor privat într-o situaţie similară se consideră că nu suntem în situaţia unui ajutor de stat. În mod concret, în cazul „Aeroportului Transilvania” Tîrgu Mureş, aplicarea testului investitorului privat prudent ar consta în calculul tuturor costurilor operaţionale şi de investiţii, cu perspectiva rentabilizării pe termen lung, respectiv a recuperării capitalului investit din profitul realizat în perioada de exploatare a investiţiei.
Prin urmare, este necesară efectuarea analizei de rentabilitate ex-ante, cu aplicarea principiului operatorului în economia de piaţă. Rezultatele acestei analize devin angajamente pentru conducerea Regiei, respectiv, indicatori de performanţă anexă la contractele de mandat. Din acest considerent elaborarea şi aprobarea scrisorii de aşteptări – document prin care se stabilesc obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică se va putea realiza doar după finalizarea „testului investitorului privat prudent” iar finalizarea procedurii de selecţie nu se poate realiza în interiorul perioadei de interimat stabilite pentru administratorii provizorii.
Potrivit prevederilor art. 64^1, alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

„(1) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome,
autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Dacă vacanţa prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub
minimul legal, autoritatea publică tutelară numeşte administratori provizorii pentru completarea numărului minim legal de membri ai consiliului de administraţie, până la finalizarea procedurii de selecţie, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.” În situaţia anterior menţionată, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.
Astfel, pentru respectarea numărului minim legal de administratori ai regiei, se impune numirea unui administrator provizoriu, sens în care, propunem mandatarea ca administrator executiv – vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie a domnului Pop Ioan-Petru, până la finalizarea procedurii de selecţie, cu respectarea perioadei maxime de 4 luni prevăzută de normele legale. Exercitarea mandatului de administrator provizoriu se va face în temeiul contractului de mandat, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş fiind mandatat cu semnarea acestuia.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş.

PREŞEDINTE, Péter Ferenc